Termin
Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia
do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
termin wpłaty podatku pochodowego dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej (za grudzień w terminie do 28 grudnia danego roku podatkowego)
do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli składki są opłacane wyłącznie za przedsiębiorcę (tj. nie zatrudnia się innych osób),
do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki za siebie oraz za zatrudnione osoby (na podstawie różnych umów)
do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie  złożenia zeznania rocznego PIT-28
termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia). Uwaga! Zmiana od 2012 roku – zaliczkę za grudzień uiszcza się do dnia 20 stycznia roku następnego, a podstawą jej wyliczenia jest dochód osiągnięty w grudniu. Jeśli zeznanie roczne złożone zostanie do dnia 20 stycznia, wysokość należnej zaliczki wynika bezpośrednio z zeznania rocznego.
termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką na zasadach określonych w art. 30c, art. 9a ust. 7 ustawy PIT(zaliczkę za grudzień uiszcza się do 20 grudnia). Uwaga! Zmiana od 2012 roku – zaliczkę za grudzień uiszcza się do dnia 20 stycznia roku następnego, a podstawą jej wyliczenia jest dochód osiągnięty w grudniu. Jeśli zeznanie roczne złożone zostanie do dnia 20 stycznia, wysokość należnej zaliczki wynika bezpośrednio z zeznania rocznego.
termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego – łącznie z zaliczką za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał
do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale, za który liczony jest dochód
termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla podatników, którzy wybrali uproszczona formę wpłacania zaliczek
termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
termin wpłaty ryczałtu od osób duchownych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych
do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7): złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku należnego
termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego
do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy za kwartał poprzedni
termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników – złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku należnego
do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
termin złożenia deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
termin złożenia deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek
w terminie 20 dni od dnia założenia księgi
termin złożenia zawiadomienia – w formie pisemnej – o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe
do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub ozastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej.
Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek
termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia
termin złożenia zawiadomienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2. przez podatników prowadzących księgi rachunkowe.
W przypadku rezygnacji, po upływie okresu nie krótszego niż trzy lata podatkowe, ustalania różnic kursowych tą metodą podatnik obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy.
przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia
w roku podatkowym
osoby uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy składają zakładowi pracy oświadczenia PIT-2 dla celów zmniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym
płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie PIT-12 dokonują rocznego obliczenia podatku PIT-40, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy PIT. Jeden egzemplarz rocznego obliczenia płatnik doręcza podatnikowi, a drugi przekazuje właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 31, 33 i 35 ustawy PIT – do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.
Płatnicy sporządzają informacji PIT-11 dla podatników, którym nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku poprzednim i doręczenie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.