Biuro Rachunkowe zaksiegujemy.pl w Bydgoszczy
pobierz plugin Flash
Brak zainstalowanej wtyczki Flash - pobierz plugin flash

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowanie osób prawnych 2013 rok

  1. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania.
  2. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w 2013 r. wynosi 19% uzyskanego przychodu.
  3. Stawki podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski przedstawiono w tabeli:

Przychody
Stawka
Uwagi
Z odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnianie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)
 
20 %
przychodów
 
 
 
Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska
 
 
Z opłat za świadczenie usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 
20 %
przychodów
 
Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska
z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
 
20 %
przychodów
 
Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska
Z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
 
10 %
przychodów
 
Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska
Uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
 
10 %
przychodów
 
Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Podatek dochodowy od przychodów, uzyskanych przez spółkę podlegającą w innym niż Polska państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, wynosi:

a) 10% przychodów - od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r.,

b) 5% przychodów - od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r.

- jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 updop (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 254, poz. 2533).

 


 Design: Projektowanie stron internetowych netso.pl